Vår profil på Tussi förskola

Vår lärmiljö & profil

Förskolans lärmiljö ska utifrån läroplanen (lpfö 18) vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Vi vill att miljön ska underlätta för barnens delaktighet och inflytande samt att materialet ska vara anpassat och locka till lust att lära. Vi utgår från läroplanen med stöd av Dibbers pedagogiska koncept och våra lärvänner.

I vårt arbetssätt har vi valt att profilera vår verksamhet med hjälp av två av våra lärvänner. Dessa profilområden har en lite extra plats i vår planering av verksamheten och det är områden som vi tycker är viktiga för barnens utveckling. Vi använder i arbetet med dessa profilområden flitigt närområdets möjligheter samt nyttjar pedagogernas kompetens och intressen. Våra profilområden är:

Ute-Ugo representerar vår
NATUR-PROFILUte-Ugo, en av våra lärvänner (figurer) med ett förstoringsglas i handen och en nyckelpiga på marken

I ämnesområdet natur ingår natur-miljö-teknik/utforskande. Vi upptäcker och rör oss i närliggande naturmiljöer och med hjälp av våra cyklar tar vi oss också lite längre bort från förskolan. Vi har en plats på koloniområdet Senderöd där vi bedriver en del av vårt utepedagogiska arbete.

Krea-Tiva, representerar vår
KREATIVA PROFILKreativa, en av våra lärvänner (figurer) med en målarpalett i handen

I ämnesområdet KREATIVITET ingår skapande verksamhet i olika former men också digitalitet, drama, musik, sång och dans.
Vi har på förskolan två ateljéer som ger möjlighet till kreativt skapande för både yngre som äldre barn på förskolan. Vi skapar också gärna i naturen och med naturmaterial.

Styrdokument

Förskolan har en läroplan (Lpfö 18) utgör grunden alla förskolors verksamhet. För att åskådliggöra läroplanens olika ämnesområden så har Dibber valt att göra detta genom våra lärvänner; Alfa-Beta (språk), Räkne-Reza (matematik), Lek-Levi (lekens betydelse), Krea-Tiva (skapande, kreativitet), Rör-Else (rörelse, mat och hälsa), Hjärtrud (värdegrund, hur vi är mot varandra) och Ute-Ugo (natur). Utifrån dessa områden så sker undervisning med barnen varje dag.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen utan reservationer 1990. Riksdagen beslutade att barnkonventionen blev svensk lag från den 1 januari 2020. Dess syfte är att garantera alla barn deras mänskliga rättigheter.

Vi är en del av Helsingborgs Stads förskolor och följer stadens riktlinjer och rutiner. Detta omfattar t.ex. köhantering, avgifter och andra gemensamma regler.


Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.