Kvalitetsarbete Finnboda förskola

Under ett läsår arbetar vi på Finnboda förskola utefter uppsatta mål. Målen tas fram genom att kartlägga vilka utvecklingsområden, styrkor och kompetenser som finns på förskolan.

Vi sammanställer detta och sätter det i relation till Dibbers koncept, utbildningsplan och läroplanen för förskolan samt andra styrdokument vi har att förhålla oss till. Det ligger sedan till grund för kommande läsårs arbete.

Vi har regelbundna personalmöten där pedagogerna avdelningsvis träffas för att diskutera sina planeringar, undervisningstillfällen de haft och dokumentation från dessa. Under mötena reflekterar vi, analyserar och drar slutsatser om hur vi ska fortsätta inom de olika ämnena.

Vi har också kollegiala tillfällen för lärande bland pedagogerna vilket innebär att de får mötas tillsammans i olika former och olika konstellationer och ges möjlighet till utveckling, kompetens och reflektion kring uppdraget och våra satsningsområden.

Varje år finns möjlighet för er som vårdnadshavare att tala om för oss på ett konkret sätt om hur ni upplever kvaliteten i vår verksamhet genom en brukarundersökning. Undersökningen distribueras av Nacka kommun och skickas ut i början av varje år. Där får ni svara på frågor om vår undervisning, barnens trygghet och annat som vi erbjuder i vår verksamhet. Resultaten från denna undersökning använder vi oss av när vi sätter nya mål för förskolan och uppskattar därför ert engagemang i undersökningen. Era tankar och reflektioner är viktiga för oss!