Kvalitetsutveckling Dibber skolor

Tidiga insatser och objektiv bedömning av elevers läsförmåga, nästa steg i Dibbers kvalitetsutveckling!

Dibbers samtliga skolor inleder ett arbete med lässcreening genom AI i samarbete med Lexplore.

”När vi nu ska starta upp denna implementering känns det extra roligt att alla rektorer och specialpedagoger var positiva till verktyget och delaktiga i beslutet att starta. Att man ser vinsterna med att ta hjälp av ny teknik i kvalitetsarbetet känns som en självklarhet inom Dibber.” Sara Lundberg, Skolchef Dibber. 

Att elever lär sig läsa och utvecklar goda läskunskaper är ett av skolans centrala uppdrag. På Dibber vill vi att så mycket som möjligt av skolornas tid och resurser ska gå till att utbilda våra elever. Ett sätt att värma om våra resurser är att ta bort onödig administration som tar tid från kärnuppdraget. Ett viktigt verktyg i det arbetet är digitalisering. Från och med vårterminen 2021 kommer Dibber därför att använda AI (artificiell intelligens) för att observera (screena) läsförmågan hos alla elever i åk F-3 på samtliga Dibbers grundskolor. Tekniken bygger på forskning från KI och möjliggör att få likvärdiga objektiva bedömningar av elevernas läsförmåga.  

Porträtt Sanna Åhs

”Lexplore, det vill säga, scanning genom AI, är det mest rättssäkra och träffsäkra verktyg för eleven som jag kan tänka mig finns just nu. Det handlar om att fånga elevers läsfärdigheter och att fortsätta utveckla dem på ett sätt som för eleven framåt så tidigt som möjligt.” Sanna Åhs, rektor Dibber International School Nacka. 

Vi är väldigt glada och stolta att Dibber har valt Lexplore som samarbetspartner för att arbeta systematiskt med läsutveckling i sina skolor. Att fler och fler skolhuvudmän nu väljer en AI-driven lösning på sin läsutveckling kommer ge resultat i både måluppfyllelse och likvärdighet. Det börjar vi se redan nu”. Kalle Edenvik, kundansvarig Lexplore. 

Metoden bygger på att eleven får läsa en text på en datorskärm. Elevens ögonrörelser spelas in och analyseras med AI-teknik var efter de jämförs med tusentals referensinspelningar från elever som gjort testet tidigare. Eleven får även svara på frågor om texten. Resultaten behöver sedan analyseras av pedagoger som kan rekommendera och sätta in adekvata insatser. I metoden ingår även en kunskapsbank med fortbildning, handledning och analysstöd som pedagogerna kan använda sig av. 

”Vi ser införandet av den här tekniken som ett viktigt led i vårt arbete med att utveckla våra verksamheter. Det kommer gynna eleverna och vi frigör dessutom tid för specialpedagoger och lärare som i stället kan fokusera på de elever som behöver stöd eller utmaning i sin läsinlärning. På köpet får vi data som är otroligt värdefull i vårt systematiska kvalitetsarbete.” Arild Werling,  Bitr. Skolchef Dibber. 

Sara Lundberg, verksamhetschef skola

Kontakt

Sara Lundberg 
Mail: Sara.Lundberg@dibber.se 
Tel: 0724-696143 

 

För mer information om metoden och tekniken bakom den se www.lexplore.se 

Dibber är huvudman för 14 skolor och 65 förskolor i Sverige. Dibbers vision är att få världens viktigaste värden att växa. Våra viktigaste värden är våra barn och ungdomar. www.dibber.se