Dibber Flottiljen skola

Nyckel info

  • Måndag — Fredag

    06:45 — 17:30

På Flottiljens skola möts du av en engagerad personalgrupp och en ledning som tillsammans vill skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska nå sina mål.

Skolmiljön är lugn och trivsam med nyrenoverade lokaler i en inspirerande omgivning med skog och vatten inpå knuten. Här finns de bästa förutsättningarna för att bedriva utomhuspedagogik. Pedagogerna använder naturen som klassrum för att ge tillfälle till rörelse och fysiska aktiviteter som stödjer lärandet

Relationskompetens och trygghet är hörnstenar i vår verksamhet. Det finns ett tydligt forskningsstöd för att relationen mellan elev och pedagog är en viktig del för ett framgångsrikt lärande och utveckling. Vi arbetar aktivt för att skapa förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare. Vi strävar efter att alla elever, och också vårdnadshavare, ska känna sig sedda, att de är betydelsefulla för verksamheten och att de blir lyssnade på.

Flottiljen har en helhetssyn på elevens dag där lärare och fritidspersonal tillsammans planerar och organiserar för att stödja lärandet på bästa sätt. Eleverna möter samma pedagoger under hela dagen från det att de lämnas vid grinden tills de hämtas på eftermiddagen. Genom det nära samarbetet mellan skola och fritids skapas en samsyn hos pedagogerna kring förhållningssätt och arbetssätt vilket ger trygghet för elever och vårdnadshavare.

Pedagogerna på skola och fritids har ett formativt förhållningssätt. Undervisningen utgår alltid från var eleven idag är i sina förmågor och i sin utveckling. När detta kartlagts lägger pedagogerna upp sin undervisning och arbetar tillsammans med eleven kring nästa kunskapsmål och stöttar eleven på vägen mot målen. Detta förhållningssätt är enligt forskning det som ger störst effekt på utveckling och lärande, vilket vi också ser på elevernas resultat.

Vi är en digitaliserad skola där vi arbetar med iPads en-till-en redan från förskoleklass. Hos oss är syftet med att arbeta med digitala lärverktyg att:

- stödja pedagogiken

- underlätta kommunikation och samarbete mellan elev, pedagog och hem

- bidra till ett elevaktivt arbetssätt

- ha en stöttade funktion för de elever som behöver extra stöd

- ha en utmanande funktion för de elever som behöver extra stimulans och utmaningar

På Flottiljen står eleven i centrum. Det vi gör, det gör vi utifrån elevens bästa, och det genomsyrar hela verksamheten!

"Vi får världens viktigaste värden att växa!”

Telefonnummer/Telephone number

Rektor: Anna Söderberg-Bruce 070-786 00 75

Fritidshemmet: 073-384 02 50

Expedition: tis-fre 076 317 99 19

Kontaktuppgifter till skolsköterska Maria Knowles:

Skolsköterskan kan nås på måndagar 8.00 - 16.00

Telefonnummer: 076-317 99 19

[email protected]

Personal nås via mail.

[email protected]

Dokument från Dibber