Om Norra Strand

  • Liten skola med stort hjärta och engagerad personal
  • Trygghet och studiero
  • Modern teknik
  • Stor skolgård och fantastisk närmiljö

Norra Strandskolan är en liten skola där alla känner varandra, vilket skapar trygghet, sammanhållning och gemenskap under hela skolgången från förskoleklass till årskurs 9.

Skolan har fräscha lokaler, egen slöjd-, musik- och bildsal, idrottshall samt ett mindre skolbibliotek. Här finns en rymlig skolgård med lekplats, fotbollsplan och naturområden, vilket ger stor möjlighet till lek, rörelse, friluftsliv och utepedagogik i skolans närhet.

På skolan finns välutbildad engagerad personal som sätter eleverna i centrum.

Trygghet och Trivsel

Att vara trygg och trivas är en förutsättning för lärande.

Vi utgår från vår gemensamma värdegrund och odlar aktivt det klimat, det bemötande och den miljö vi önskar på skolan.

Vi arbetar aktivt och målmedvetet med förebyggande insatser mot alla former av kränkningar och mobbning. Samtalsklimatet på skolan är öppet, tillåtande och respektfullt. De vuxna visar omsorg samtidigt som de sätter gränser och agerar om något händer. Ingen elev ska känna sig otrygg, utsatt eller ensam.

Vår förskoleklass

Norra Strandskolans förskoleklass ger ditt barn en mjuk och trygg övergång från förskola till grundskola. Det är ett värdefullt år där barnen genom ett lustfyllt lärande närmar sig skolans värld. Det är en stor omställning att komma från förskolan till grundskolan. För att alla ska känna sig trygga har förskoleklassen egen lunchtid och egna raster under den första terminen. Under andra terminen utökas successivt barnens gemenskap med övriga skolan.

Barnen får genom lek träna på att lyssna, ta hänsyn och ansvar, utveckla tillit till sin egen förmåga samt ta tillvara på sin nyfikenhet och lust att lära. Verksamheten stimulerar barnens utveckling och lärande samt förbereder dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklassens verksamhet pågår mellan kl 8.10-13.00 och övergår sedan i fritidshemsverksamhet. Båda verksamheterna bedrivs i samma lokaler.

Skolval och antagning

Vår skola tar emot nya elever i augusti varje år, men kan även ta emot elever i mån av plats, under terminens gång.