Om Norra Strand

Norra Strandskolan fortsätter att utvecklas som Viljaskolan Sollentuna från HT24

Från och med höstterminen 2024 tar utbildningskoncernen Utbildia över som ny huvudman för Norra Strandskolan i Sollentuna och därmed fortsätta arbetet med att utveckla skolan som Viljaskolan Sollentuna.

Boka en personlig visning!

Om du/ni inte har möjlighet att komma till vårt öppna hus så går det fint att boka en personlig visning. För vår planering är det toppen om du/ni har möjlighet att mejla oss kring ditt/ert deltagande. Mejla till: allison.delp@dibber.se Välkommen!

  • Liten skola med stort hjärta och engagerad personal
  • Trygghet och studiero
  • Modern teknik
  • Stor skolgård och fantastisk närmiljö

Norra Strandskolan är en liten skola där alla känner varandra, vilket skapar trygghet, sammanhållning och gemenskap under hela skolgången från förskoleklass till årskurs 9.

Skolan har fräscha lokaler, egen slöjd-, musik- och bildsal, idrottshall samt ett mindre skolbibliotek. Här finns en rymlig skolgård med lekplats, fotbollsplan och naturområden, vilket ger stor möjlighet till lek, rörelse, friluftsliv och utepedagogik i skolans närhet.

På skolan finns välutbildad engagerad personal som sätter eleverna i centrum.

Trygghet och Trivsel

Att vara trygg och trivas är en förutsättning för lärande.

Vi utgår från vår gemensamma värdegrund och odlar aktivt det klimat, det bemötande och den miljö vi önskar på skolan.

Vi arbetar aktivt och målmedvetet med förebyggande insatser mot alla former av kränkningar och mobbning. Samtalsklimatet på skolan är öppet, tillåtande och respektfullt. De vuxna visar omsorg samtidigt som de sätter gränser och agerar om något händer. Ingen elev ska känna sig otrygg, utsatt eller ensam.

Vår förskoleklass

Norra Strandskolans förskoleklass ger ditt barn en mjuk och trygg övergång från förskola till grundskola. Det är ett värdefullt år där barnen genom ett lustfyllt lärande närmar sig skolans värld. Det är en stor omställning att komma från förskolan till grundskolan. För att alla ska känna sig trygga har förskoleklassen egen lunchtid och ibland egna raster under den första terminen. Under andra terminen utökas successivt barnens gemenskap med övriga skolan. Nytt för detta läsår (22/23) är att förskoleklass och åk 1 bildar en gemensam grupp, F-åk1. Att arbeta åldersintegrerat har många fördelar, pedagogerna kan möta upp varje barn där just det barnet befinner sig i sin kunskapsutveckling. Barnen som går i åk 1 har också redan rutin av skolans värld och kan på ett naturligt sätt visa och leda de yngre barnen rätt i både klassrum, på raster och under fritidstid.

Barnen får genom lek träna på att lyssna, ta hänsyn och ansvar, utveckla tillit till sin egen förmåga samt ta tillvara på sin nyfikenhet och lust att lära. Verksamheten stimulerar barnens utveckling och lärande samt förbereder dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklassens verksamhet pågår mellan kl 8.10-13.00 och övergår sedan i fritidshemsverksamhet. Båda verksamheterna bedrivs i samma lokaler.