Fritids på Norra Strand

Fritidsverksamheten är öppen 6:30-17:30.

I fritidshemmet stimuleras elevernas utveckling och lärande samtidigt som eleverna erbjuds en meningsfull fritid. I vår verksamhet stimuleras elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom utforskande och praktiska arbetssätt samt daglig möjlighet till lek och rörelse.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla goda kamratrelationer där barnen känner tillhörighet och trygghet i gruppen.