Fritids på Norra Strand

Fritidsverksamheten är normalt öppen 6:30-17:30. Fritids har också öppet på samtliga skollov under läsåret samt större delen av sommarlovet. Under några veckor i juli månad har vi ett s k sommarfritids där flera Dibber skolor samverkar. Ibland kan därför någon sommarvecka vara förlagd på annan skola än vår men det finns alltid med personal från Dibber Norra strandskolan.

I fritidshemmet stimuleras elevernas utveckling och lärande samtidigt som eleverna erbjuds en meningsfull fritid. I vår verksamhet stimuleras elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom utforskande och praktiska arbetssätt samt daglig möjlighet till lek och rörelse.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla goda kamratrelationer där barnen känner tillhörighet och trygghet i gruppen.

Om fritidsverksamhet

På Skolverkets hemsida kan man läsa att kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever, men har ingen skyldighet att göra det. Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast ett fritidshem kan ge. Mer information på Skolverket.