Vår profil på Norra Strand

Norra Strandskolan fortsätter att utvecklas som Viljaskolan Sollentuna från HT24

Från och med höstterminen 2024 tar utbildningskoncernen Utbildia över som ny huvudman för Norra Strandskolan i Sollentuna och därmed fortsätta arbetet med att utveckla skolan som Viljaskolan Sollentuna.

Vår pedagogik

På Norra Strandskolan rustar vi eleverna inför framtiden.

Vi utgår från att alla elever vill och kan utvecklas och arbetar för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Eleverna ska känna att skolan är meningsfull, begriplig och hanterbar.

Eleverna skall möta en strukturerad undervisning som är varierad och lustfylld. Med digitala verktyg får eleverna möjlighet att utveckla förmågor som är viktiga inför framtiden. I en ständigt föränderlig värld är det viktigt att inte skolan står still utan följer den övriga samhällsutvecklingen. Under lågstadiet har eleverna stor tillgång till iPads och från årskurs 4 har eleverna egna datorer.

Lärarna bygger goda relationer samt har höga förväntningar på elevernas skolarbete. För oss är studieresultaten viktiga och vi arbetar ständigt för att utveckla vår undervisning och vår verksamhet.


Kort om pedagogik

Pedagogiska metoder är de pedagogiska tekniker som används för att skapa förutsättningar för lärande. Det sätt som undervisningen är arrangerad på brukar kallas en undervisningsmetod. Med undervisningsmetod avses det sätt på vilket lärarens och elevernas interaktion arrangerats.

Under slutet av 1900-talet riktades intresset inom pedagogiken i hög grad på elevens lärande. I de svenska läroplanerna kom detta till uttryck i att läraren betecknades som en handledare. Intresset riktades snarare på arbetssätt än på undervisningsmetoder, ex: Självständigt lärande, ledda studier och receptivt lärande.