Obligatorisk förskoleklass

Samlad information om obligatorisk förskoleklass. Förskoleklass hette tidigare årskurs 0 (ibland kallad “nollan”), sexårsgrupp eller sexårsverksamhet. Förskoleklassen är sedan 2018 obligatorisk för alla barn som bor i Sverige. Det betyder att de har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. 

Vad är förskoleklass? 

Först ska vi kort reda ut skillnaden mellan förskola och förskoleklass. Det kan vara lite förvirrande att förskola och förskoleklass har liknande namn. Förskola är barnomsorg och utbildning för barn åren innan de börjar skolan. Förskoleklass är det första året av skola som barn i Sverige går från det år de fyller sex år. Ett sätt att komma ihåg skillnaden är att tänka på avslutningen på det sistnämnda: “klass”. 

Fram till 2018 var förskoleklassen frivillig, men från hösten 2018 är den obligatorisk. Uppdraget är dock oförändrat. Bestämmelserna om förskoleklassen regleras i skollagen och läroplanen LGR11. Du kan läsa mer om det på Skolverkets hemsida

”Förskoleklassen är unik i utbildningssystemet. En skolform där den utvecklande förskolepedagogiken förenas med grundskolans till en magisk trollformel för eleverna. Där förskollärare och lärare tillsammans både kan lägga grunden och leda framåt” (från artikel på lararforbundet.se)

Vilka lärare finns i en förskoleklass?

Det är förskollärare och grundskollärare som leder verksamheten. Ofta finns även en fritidspedagog med under dagen, det är inte ovanligt att fritids är integrerat med förskoleklassens dag så att exempelvis förmiddagen är förskoleklass och eftermiddagen är fritids. 

Hur långa dagar går man i förskoleklass?

Förskoleklassen ska undervisa minst 525 timmar per läsår men det är huvudmannen (kommun eller fristående skola) som avgör hur dessa timmar ska fördelas över läsåret. Bra att veta är att den obligatoriska verksamheten får omfatta högst sex timmar per dag. En konkret verklighet i förskoleklassen, alltså en helt vanlig dag, brukar sträcka sig från morgon fram till lunch då fritidsverksamhet tar vid.

Bra att veta

  • Kommunen är skyldig att erbjuda en plats i förskoleklass
  • Förskoleklass är obligatoriskt från året barnet fyller sex år
  • Barn kan börja i förskoleklass från fem års ålder
  • Förskoleklassen är avgiftsfri

Syftet med förskoleklass i korthet

På Skolverkets hemsida kan man läsa att undervisningen i förskoleklass ska bland annat utgå ifrån elevernas behov och intressen och den ska stimulera allsidig utveckling och lärande. Syftet är att de ska bli förberedda för fortsatt utbildning. Lek och fantasi har en stor del i utbildningen samt utveckling av kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga. 

Det finns också en social aspekt där eleverna ska ges möjlighet att utveckla goda kamratrelationer och känna tillhörighet samt trygghet i elevgruppen. Detta leder också till samtal om goda relationer i samhället i stort.

Språk och språkutvecklingen är viktig för alla barn så att man ges förutsättningar till att kunna uttrycka sig och ta tillvara på undervisningen. Det kan även handla om att uttrycka sig genom estetiska uttrycksformer. 

Andra områden som man vill introducera i förskoleklass är exempelvis: matematik, natur, teknik, samhälle, hållbarhet, kulturer, fysisk aktivitet och vistelse i naturmiljöer. 

En del i förskoleklassen är att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande så att man kan få tidiga stödinsatser. Här kan du läsa mer om kartläggning språk och matematik i förskoleklass.

Bra att veta: Verksamheten bedrivs utifrån Lgr 11 (Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet) kapitel 1 och 2. Förskoleklassen har dessutom ett eget kapitel (3) som förtydligar syftet för just förskoleklassen. I kapitel tre finner du det centrala innehållet och hur undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot senare kunskapskrav. 

Historik

Även om det blev obligatoriskt med förskoleklass först 2018 så har det sedan 1976 varit en skyldighet för Sveriges kommuner att erbjuda plats i förskola för 6-åringar. 

På 1980 talet drog debatten igång huruvida man skulle sänka skolstartsåldern (från åk 1 då barnet är sju år) till det år då barnet fyller sex år. I samband med detta var det många som inledde verksamhet för sexåringar på grundskolorna. När dessa verksamheter började så kallades de för sexårsgrupp, sexårsverksamhet och senare årskurs 0 eller nollan. 

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk.

Debatt

När diskussioner drog igång före beslutet att göra förskoleklassen obligatorisk så var alla partier överens om att sexåringar skulle gå till skolan. Debatten handlade mest om formen, där sittande regering ville göra förskoleklassen obligatorisk och alliansen istället ville ha en tioårig grundskola med skolstart från sex års ålder samt ett fyraårigt lågstadium. 

Länkar till olika artiklar i debatten

Källor och artiklar om förskoleklass

Dibbers skolor

Här hittar du alla Dibbers skolor som går att filtrera efter viken kommun du bor i.

Dibber är ett värdegrundsdrivet skolföretag, vi erbjuder en modern pedagogik där varje skola får ha sin unika prägel. Vi strävar efter att våra skolor ska vara den den bästa skolan för varje elev och vi arbetar aktivt hälsofrämjande och förebyggande med eleven i fokus. Vi vill att våra elever ska känna sig trygga, utmanade och ges studiero när de går hos oss. 

Läs mer