Stor eller liten skola

Vi samlar information för att underlätta för dig som vårdnadshavare att ta ett välinformerat beslut om skola eller förskola för ditt/ert barn. Det finns många olika parametrar som spelar in när man vill hitta en bra, eller den bästa, skolan och/eller förskolan som passar för just dig/er och ditt/ert barn. Här har vi valt att leta efter information och forskning som handlar om storleken på skola.

Stor eller liten skola – hur stor betydelse har skolans storlek?

När man som vårdnadshavare letar efter rätt grundskola eller förskola för sitt barn tillmäter man ofta skolans storlek en viss betydelse. Egna erfarenheter från skoltiden kan då spela in, liksom den pågående debatten om mindre skolor som läggs ned i effektiviseringssyfte.

Men går det att slå fast att storleken på skolan har konkreta effekter på studieresultat, trivsel och andra kvalitetsmått – eller ska man lägga större vikt vid andra faktorer?

Den forskning som finns på området fokuserar ofta på barngruppernas storlek snarare än själva skolans, men det finns några rapporter och forskningsöversikter som kan sprida lite ljus i frågan, åtminstone vad gäller grundskolan.

Brist på tydliga definitioner försvårar jämförelser

Den första svårigheten i att försöka jämföra skolor i olika storlekar är att definiera vilken som är ”liten” respektive ”stor”.

I ett internationellt sammanhang sticker Sverige ut med många mindre grundskolor, inte minst på grund den låga befolkningstätheten. De flesta har färre än 200 elever, men samtidigt går ungefär en tredjedel av landets elever på en skola med fler än 400 elever.

Mellan de minsta och de största skolorna finns förstås också ännu fler ”mellanstora” skolor. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kategoriserat skolenheter i fyra grupper:

  • 0–99 elever: De minsta skolorna
  • 100–199 elever: Små skolor
  • 200–399 elever: Mellanstora skolor
  • 400 eller fler elever: Stora skolor

Internationell forskning kan definiera skolstorlek efter andra måttstockar, så det är säkrast att tolka alla påståenden med viss försiktighet.

Vad studierna säger om trivsel och studieresultat

De just nämnda storlekskategorierna kommer från en SKR-studie av skolstorlekens betydelse för studieresultaten från 2018. De årskurser som omfattades var årskurs 6 respektive 9.

Med hänsyn tagen till kontrollfaktorer som kön och föräldrars utbildningsnivå/inkomst visade studien att skolans storlek har mindre betydelse för studieresultaten. Det gick exempelvis inte att se något tydligt samband mellan skolans storlek och godkänt betyg i alla ämnen, eller gymnasiebehörighet.

En tidigare forskningsöversikt av Carl-Hendrik Adolfsson (Linnéuniversitetet, 2014) breddar bilden genom att också hänvisa till internationell forskning. Visserligen fanns inte heller här tydliga samband mellan skolans storlek och elevers prestation i högre årskurser. Däremot pekade flera av varandra oberoende studier på att elever i lägre åldrar gynnas av att gå på en mindre skola. Detsamma verkade vara fallet för socioekonomiskt missgynnade elever.

Vilka slutsatser kan man dra?

Utifrån de relativt få studier som finns på området går det inte att slå fast att en stor skola är generellt bättre för eleven än en liten (eller vice versa) eftersom så många andra faktorer spelar in.

Däremot pekar en del på att yngre elever gynnas av att gå i en mindre skola (eller mindre grupper), något som kanske också kan överföras till förskolans värld.  

Läs mer

Välja skola

Är det dags att välja eller byta skola? Till Dibbers skolor kan du söka året om. Du finner vårt ansökningsformulär på varje skolsida, där finns en knapp som heter ”Ansök till oss”, fyll i dina uppgifter – Välkommen till oss!