Välja förskola del 2

Om det börjar bli dags att välja förskola för ditt barn har du säkert många frågor och funderingar. De flesta barn tillbringar mycket tid i förskolan och det är därför helt centralt att de kan känna sig trygga samtidigt som de leker, lär och utvecklas. Alla har olika livsförhållanden, så det finns inte självklara svar på alla frågor även om några faktorer är viktiga för alla. Här kan du läsa om: Närheten till hemmet – Storlek på barngrupper – Personalens utbildning och erfarenhet – Miljön inomhus och utomhus – Specialinriktningar och pedagogik – Kök och mat samt om hur stor frihet du har att välja förskola.

I del 1 kan du läsa om: Information från skolverket – Hur vet jag att en förskola är rätt? – Hur kan jag veta att en förskola är bra? – Magkänsla som grund för att välja förskola?Vilken ålder är bra att börja förskolan?

Att tänka på vid val av förskola

Här adresserar vi några av de vanligaste frågeställningarna, för att du ska kunna fatta ett mer välinformerat beslut om vad som är bäst för dig och ditt barn.

Närheten till hemmet

Processen med att välja förskola börjar ofta med att ta reda på vilka du rent praktiskt och geografiskt kan välja mellan. Avståndet från hemmet är inte nödvändigtvis avgörande, men närhet underlättar i många avseenden – inte bara vad gäller logistiken, utan också när barnen vill leka med kompisar efter förskolan.

Det är också kommunernas utgångspunkt att alla barn ska få plats på en förskola nära hemmet, enligt skollagens så kallade närhetsprincip.

Trots det kanske vardagslogistiken fungerar lika bra eller bättre om förskolan ligger ett stycke från hemmet, men istället längs vägen till jobbet för dig eller din partner. Det öppnar också större möjligheter att hitta en förskola med rätt förhållanden och en pedagogisk inriktning du tror på.

Storlek på barngrupper och personaltäthet

Att mindre barngrupper är bättre för små barn är något i stort sett alla är överens om. Små barngrupper ger pedagogerna mer tid att ägna åt det enskilda barnet och leder, allt annat lika, till en högre kvalitet på verksamheten. Ju yngre och därmed mindre självständiga barnen är, desto viktigare är det att barngrupperna inte är för stora.

Barngruppernas storlek går hand i hand med personaltätheten, som brukar mätas i antal inskrivna barn per heltidstjänst. Den här siffran kan vara ett intressant jämförelsetal och kan vara något att fråga om när du väljer mellan olika förskolor.

Personalens utbildning och erfarenhet

Ditt barns trygghet och utveckling under förskoletiden är inte bara beroende av att pedagogerna har tillräcklig tid för alla barn, utan också av att de har rätt erfarenhet och utbildning. En bra fråga att ställa – och ytterligare ett sätt att jämföra olika förskolor – är att ta reda på hur stor andel av den heltidsanställda personalen som har förskollärarexamen eller annan relevant utbildning.

Hur personalen trivs är också en viktig indikation på om verksamheten fungerar bra eller mindre bra. Att i det fallet låta sin magkänsla vara vägledande behöver inte vara fel.

Miljön utomhus och inomhus

Utomhusmiljöer med mycket grönska och träd har stor inverkan på barns trivsel och välmående, naturligtvis under förutsättning att förskolan lägger vikt vid utomhusverksamhet. Närhet till grönområden öppnar möjligheter för utflykter och andra friluftsaktiviteter.

Även en inomhusmiljö som uppmuntrar till både lek, lärande och kreativitet är förstås betydelsefull. Innan du väljer förskola kan det därför vara en bra idé att göra studiebesök på de förskolor du är intresserad av för att bilda en egen uppfattning om såväl miljöer som personalsituation.

Specialinriktningar och särskild pedagogik

Oavsett om du föredrar en särskild pedagogisk inriktning eller känner att andra faktorer väger tyngre kan det vara bra att känna till vad de står för. En mycket kort sammanfattning:

  • Montessori – Montessoripedagogiken bygger på principer som frihet under ansvar, hjälp till självhjälp och individualisering. En grundtanke är att barn på eget initiativ strävar efter utveckling och är särskilt mottagliga för inlärning under vad man kallar sensitiva perioder. Pedagogens uppgift är att observera, handleda och motivera barnet.
  • Reggio Emilia – Liksom Montessori har Reggio Emilia-pedagogiken sitt ursprung i Italien. Man lägger stor vikt vid en kreativ och skapande process i form av t.ex. målning, berättande eller drama. Barnet ges stor frihet att själv utforska sin tillvaro och pedagogerna uppmuntrar egen problemlösning utan att ge hela svaret på förhand.
  • Waldorf – Waldorfpedagogik i förskolan har flera likheter med Montessori- och Reggio Emilia-pedagogik, även om de filosofiska utgångspunkterna är annorlunda. En grundläggande del av förhållningssättet är att inte tvinga på barnet kunskap utan låta det utforska och upptäcka på egen hand. Man använder sig av fokusperioder på någon eller några veckor då man fokuserar på ett specifikt ämne.
  • Dibbers hjärtekultur och Dibbers Lärvänner – På Dibber förskolor ska alla barn få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi lägger stor vikt vid värdegrund och lekfullt lärande, samspel och ”jag kan”. Varje barn ska få lyckas med något varje dag. Dibbers unika lärvänner gör det roligare och lättare att lära. Lärvännerna är sju figurer som står för olika pedagogiska ämnesområden. De är med under dagen som barnens vänner i verksamheten och skapar magiska stunder där kreativitet, vänskap, utelek och mycket mer blir lärande med alla sinnen.

Utöver de mer välkända pedagogiska inriktningarna är det också vanligt att framförallt privata förskolor har någon form av specialinriktning. En sådan kan vara influerad av exempelvis Montessori- eller Waldorfpedagogik utan att dela samma filosofiska grund. Andra inriktningar kan vara att förskolan har ett extra fokus på t.ex. språk, dans eller utomhuspedagogik, som Friluftsfrämjandets koncept Ur & skur.

Kök och mat

Barn behöver god och näringsrik mat för att må bra och orka med dagarna på förskolan. Lagar förskolan exempelvis egen mat, så att den enklare kan anpassa sig efter eventuella allergier eller specialkost? Om ditt barn har särskilda behov är det förstås extra viktigt att reda ut om förskolan kan tillgodose dessa.

Hur stor frihet har jag att välja förskola?

Att du enligt skollagen är garanterad förskoleplats åt ditt barn betyder tyvärr inte att du är garanterad en plats på just den förskola du önskar. Oavsett om förskolan drivs i offentlig eller privat regi har den platsbegränsningar att ta hänsyn till.

I många kommuner kan du rangordna dina önskemål om förskola, men om du inte angett några önskemål placeras ditt barn per automatik på en förskola i närområdet.

Se därför till att vara ute i god tid med ditt val av förskola – och ansök gärna minst ett halvår innan det är dags för ditt barn att börja.