Vår pedagogik

Vi har höga ambitioner och siktar på en pedagogik som ligger i framkant. Målet är att ge våra elever de bästa förutsättningarna för att lära sig, växa och utvecklas.

Vi arbetar utifrån dessa prioriterade områden:

Kunskaper och förmågor

Varje elev ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, men minst E i alla ämnen.

Vi siktar på att våra elever ska ha landets högsta meritvärden för att kunna påverka och välja inför framtida yrkesval.

Kollektiv intelligens

Våra elever ska utveckla förmågan att se egna och andras styrkor för att tillsammans kunna lösa komplexa frågor.

Hälsa

Vi arbetar för att främja ett hälsosamt liv, både när det gäller fysisk hälsa och förmågan till självtillit och goda relationer.

Kreativitet och innovation

Våra elever får utveckla sin kreativa och innovativa förmåga. Programmering är en del av undervisningen för att förbereda inför framtiden.

Meningsfullt och lustfyllt lärande

Alla elever ska känna sig motiverade i sitt lärande. Det handlar om att förstå varför man ska lära sig något, och hur kunskapen ska användas utanför skolan. Eleverna ska utmanas att utveckla sina intellektuella och kreativa strategier, kunskaper och färdigheter.

Relationer

Att fungera tillsammans med andra är en viktig förmåga i framtidens samhälle. Vi har en progressionstrappa för träning i relationskompetens.

Tydlig struktur

Vi arbetar utifrån tydliga strukturer, både när det gäller lektionsupplägg, förväntningar och kunskapsmål. Det skapar en trygghet så att eleven kan lägga all kraft på lärande.

Stimulerande läromiljöer

Våra miljöer, inne och ute, ska stimulera till elevernas självständighet, utforskande, kreativitet och innovation. Våra lärmiljöer ska vara tillgängliga så att alla elever har möjlighet att vara delaktiga i både lärande och den sociala gemenskapen.