Fritids på DIS Nacka

Vi tar avstamp i barnens potential och tar ansvar för att utveckla glöden” – Detta är ord som  en pedagog använde för att beskriva vårt pedagogiska uppdrag, ett synsätt som genomsyrar vår fritidsverksamhet.

Skolans fritidshem och fritidsklubb erbjuder dagligen meningsfulla aktiviteter med fokus på att utveckla barnens sociala förmåga såväl som förmåga att samarbeta. Barnen får tillsammans med vårdnadshavare möjlighet att anmäla sig till en fritidsaktivitet och därmed också kunna fördjupa sig i ett arbete/aktivitet som barnen tycker om. Det erbjuds allt från slöjd, skapande och rörelse till trumpet- och trombonspelning.

Dagligen kan barnen välja “Lugna rummet”, ett rum där det pågår lugna fritidsaktiviteter. Under skolloven anordnas temadagar som knyter an till det eleverna under skoltid arbetat med i Units of Inquiry.

Våra fritidspedagoger är med eleverna under skoldagen, något som gör att pedagogerna kan följa eleverna vid övergången från skola till fritids.

Om fritidsverksamhet

På Skolverkets hemsida kan man läsa att kommunen ska erbjuda fritidshem för elever som går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Hemkommunen ska även erbjuda fritidshem för elever som går i fristående skolor som inte har fritidshem. Huvudmän för fristående skolor kan erbjuda fritidshem till sina elever, men har ingen skyldighet att göra det. Fritidshem ska erbjudas eleven till och med vårterminen det år hen fyller 13 år. Från och med höstterminen det år eleven fyller 10 år får öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem om inte eleven på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast ett fritidshem kan ge. Mer information på Skolverket.