Söka förskola i Örebro kommun

Som vårdnadshavare med barn mellan ett och fem år har du rätt till förskola för barnet under tiden du arbetar eller studerar. Du har också rätt till barnomsorg i mindre omfattning när du är arbetssökande eller föräldraledig. Reglerna och rutinerna kring förskoleplaceringar kan däremot se lite olika ut i landets kommuner och här tittar vi närmare på hur det fungerar i Örebro.

Ansök om förskoleplats i Örebro – steg-för-steg

Så här gör du för att ansöka om förskoleplats för ditt barn i Örebro kommun:

  1. Välj upp till tre alternativ: I Örebro har du möjlighet att ansöka till maximalt tre olika förskolor inom kommunen, så steg ett är att bedöma vilka verksamheter du tror är bäst för ditt barn. Du kan se var förskolorna finns på kommunens förskolekarta.
  2. Ansök: För att vara garanterad en förskoleplats när du behöver den ska ansökningen vara inlämnad minst fyra månader innan önskat startdatum. Tidigast möjliga ködatum är barnets fyramånadersdag, men du kan ansöka tidigare än så. För att söka plats på kommunala förskolor använder du enklast Örebro kommuns e-tjänst, och till fristående ansöker du hos förskolan. Tänk på att platsgarantin endast gäller de kommunala förskolorna, så även om du söker plats i en fristående verksamhet behöver du också ansöka via kommunen.
  3. Svara på erbjudande om plats: Under förutsättning att du ansökt minst fyra månader innan önskat startdatum kommer ditt barn alltid att erbjudas plats. Om du inte erbjuds plats på ditt förstahandsval kan du tacka ja utan att lämna kön till dina önskade förskolor. Tackar du däremot ja till ditt förstahandsval tas ditt barn bort från kön. Är ni två vårdnadshavare måste båda svara på erbjudandet.
  4. Lämna inkomstuppgifter: För att få en lägre avgift än maxtaxa behöver du meddela hushållets bruttoinkomst via kommunens e-tjänst. Uppgifterna uppdateras inte automatiskt, så kom ihåg att uppdatera dem själv när inkomsterna förändras.
  5. Lämna in schema: Inför starten ska du också lämna in ett schema med de tider ditt barn ska vara i förskola. Tiderna ska motsvara vårdnadshavarnas arbets- eller studietider inklusive restid. Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga har dock rätt att vara i förskolan 15 timmar i veckan.
  6. Förbered för inskolningsperioden: Den första tiden på förskolan är en inskolningsperiod då ditt barn får bekanta sig med sina nya pedagoger och kompisar i sin egen takt. Du som vårdnadshavare behöver vara tillgänglig och delvis delaktig under den här perioden, som vanligen varar i ca två veckor.

Turordning för förskoleplacering i Örebro

Dessvärre har ingen förskola ett obegränsat antal platser och utöver dina önskemål som vårdnadshavare måste kommunerna också förhålla sig till skollagen. Exempelvis har barn som efter särskild prövning bedöms ha behov av extra stöd i sin utveckling förtur. Andra turordningsregler i Örebro kommun är:

  1. Syskonförtur: Barn som redan har äldre syskon i samma verksamhet har förtur till den förskola där syskonet går. Som syskon räknas alla barn som bor i samma hushåll.
  2. Kötid: Det tidigast möjliga ködatumet i Örebro kommun är från och med den dag då ditt barn är fyra månader gammalt. Du kan dock ansöka om plats tidigare än så för att vara säker på att få ett så tidigt ködatum som möjligt.
  3. Ålder: När två barn har samma ködatum får det äldsta barnet förtur.
  4. Platsbyte: Barn som redan har en förskoleplats och väntar på plats till sitt förstahandsval erbjuds att byta till önskad förskola i augusti eller i januari, förutsatt att det finns en ledig plats. Under pågående termin kan byte erbjudas om det finns särskilda skäl.

Vad gäller om jag är arbetssökande eller föräldraledig?

Även om du som vårdnadshavare är arbetssökande eller föräldraledig kan ditt barn fortsätta vara i förskolan 15 timmar i veckan året om, även när skolan normalt har lov. Om inte barnet hör till den allmänna förskolan fortsätter du att betala för platsen.

Kommunen rekommenderar att de 15 timmarna schemaläggs mellan 8.30 och 13.30, men hur tiden förläggs i praktiken beslutas i samråd mellan vårdnadshavare och rektor/personal på förskolan.

Dibbers förskolor i Örebro kommun

Om du fortfarande letar efter rätt förskola för ditt barn i Örebro kommun är du varmt välkommen att titta närmare på Dibbers verksamheter. Läs mer och ansök på de individuella förskolornas sidor. Här hittar du också kontaktuppgifter om du vill veta mer.