Ny förordning och lag från regeringen

Utbildning vid spridning av viss smitta

Mars 2020

Detta gäller på Dibber

Information om ny förordning och lag

Den 13 mars beslutade regeringen om en ny förordning med anledning av coronaviruset. Beslutet fattades den 13 mars 2020 och förordningen publicerades den 14 mars. Förordningen ger skolor ett ökat handlingsutrymme att exempelvis undervisa på distans eller att förlägga undervisningstiden på helger eller sommarlov. Du kan läsa förordningen här, eller i korthet längre ner på denna sida.

Den 19 mars beslutade rikstagen om en ny lag. Lagen gör det möjligt för regeringen (eller skolorna själva i vissa fall) att ta beslut att tillfälligt stänga förskolor och skolor i enlighet med den tidigare förordningen. Du kan läsa mer på regeringens pressmeddelande.

Från pressmeddelandet:

Den nya lagen ger regeringen rätt att besluta om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet, något som inte är möjligt med dagens lagstiftning. Lagen innebär att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid får meddela föreskrifter om att bland annat förskolor, skolor och fritidshem ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå. Lagen träder i kraft den 21 mars 2020.

Bedömningen är att vi fortsätter vara öppna


Det är viktigt att notera att i dagsläget är det inte bestämt om eller när stängning verkligen kommer att ske. Bedömningen i dagsläget från myndigheternas sida är att verksamheterna tills vidare skall fortsätta att vara öppna.

Samhällsviktiga funktioner – rätt till barnomsorg

De som arbetar inom samhällsviktiga funktioner kommer att ha rätt till barnomsorg vid eventuell stängning. Regeringen kommer att redovisa vilka dessa är, men sannolikt kommer det röra sig om roller i ungefär de samhällsområden som redovisas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på sid 8 i denna broschyr.

För att förbereda oss på detta, och i vissa fall på uppmaning av de kommuner där vi bedriver verksamhet, kan vi därför komma att skicka ett digitalt frågeformulär för att bedöma hur många i vår verksamhet som skulle ha rätt till omsorg vid en stängning till vårdnadshavare.

Regeringens förordning för skolor/förskolor, i korthet

Utbildning på distans, annan plats

Regeringens förordning, som kompletterar skollagen, gör det möjligt att ge undervisning på distans i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Det är också möjligt för elever att läsa på en annan skola om det behövs.

Utbildning på annan tid än vanligt

En annan viktig del är att om man inte kan ge all utbildning under vanlig skoltid under terminen så får skolorna lov att bedriva undervisning på andra tider, exempelvis helger eller under sommarlovet. Huvudmannen kan även besluta att utbildningen ska omfatta färre skoldagar eller lovdagar per läsår. Eleverna ska dock totalt sett få den undervisningstid som de har rätt till enligt skollagen.

Anledningar till att man stänger en verksamhet

Anledningar till att man håller skolan stängd kan vara för att minska smittspridning eller för att det exempelvis är så stor andel av personalen är frånvarande på grund av coronaviruset så att man inte kan bedriva verksamheten.

Hela förordningen

Här kan du läsa hela förordningen: Länk till regeringens webbplats.