Meet Ujjwal, parent att Bergatrollet

För svensk översättning se längre ned

Ujjwal

Why did you choose Bergatrollet preschool?

When we moved to Huddinge in December 2018, we were looking for a pre-school with fewer children as our first experience in Stockholm was not that great. So, we first chose Bamsebo preschool because it was near our apartment, had fewer children and we liked the internal arrangement and the outer environment. However, after few months we changed to Bergatrollet preschool because it is just below our apartment and it also belongs to Dibber preschools, with the thought that the curriculum or the environment would be the same – it did not disappoint us.

How are the pedagogs?

We liked the teachers there. They are always welcoming. My son needs a little extra attention at the beginning of the day. I conveyed that to the teachers, and it was taken care of nicely. We liked the teaching about care for nature, the use of different mediums to nurture the curious mind and make the child aware of their civic responsibility.

I also want to mention that when my son started the Bergatrollet preschool, it was at the start of the COVID-19 pandemic. As being myself a COVID-19 researcher, I was bit worried in the beginning. But I believe it was nicely adapted by the pre-school. It was important that the children did not get scared about the pandemic, but rather dealt with it boldly with discipline and learning. We used to get time to time information from the Rektor that includes both the recommendations from Folkhälsomyndigheten and their adapted situation to avoid the preschool outbreak and a repeated reminder from the teachers. The pedagogy also adapted for the same, including teaching how to wash hands, greet peers, etc.

How is it to get to and from the pre-school?

It is very easy for us as it is below our apartment. Also, for those who commute by bus, it’s just two minutes from the bus stop.

Do you have any advice for parents who are in the process of choosing a preschool? What should they have in mind, what do you think is most important when choosing a preschool for your child?

I think it’s more important that, the parent feels that the child is safe in the school environment and the child feels at home and welcomed by their teachers. Good communication is essential. The teachers must know what is going on with the child and have a free talk with the parents as necessary or vice versa. We are always pleased to talk to the teachers and get information from time to time.

Is there anything you want to tell me about that I forgot to ask you 🙂?

We precisely thank the teachers from Bamsebo and Bergatrollet preschool under Dibber Sweden for taking care of our child and preparing him for the next stage of his life.

If you were to describe your preschool in three words, which words would you choose?

Affection, responsible, and caring

Svensk översättning

Varför valde du Bergatrollet förskola?

När vi flyttade till Huddinge i december 2018 letade vi efter en förskola med färre barn eftersom vår första upplevelse i Stockholm inte var så bra. Så vi valde först Bamsebo förskola eftersom det var nära vår lägenhet, hade färre barn och vi gillade den inre och yttre miljön. Men efter några månader bytte vi till Bergatrollet förskola eftersom det ligger strax under vår lägenhet och det tillhör också Dibber förskolor, tanken var att sättet att lära ut och miljön skulle vara densamma – vi blev inte besvikna.

Hur är pedagogerna?

Vi tycker mycket om lärarna. De är alltid välkomnande. Min son behöver lite extra uppmärksamhet i början av dagen. Jag förmedlade det till lärarna, och det sköttes väldigt fint. Vi tycker om undervisningen om att vårda naturen/miljön, användning av olika medier för att inspirera nyfikna sinnet samt hur man gör barnet medvetet om sitt samhällsansvar.

Jag vill också nämna att när min son började på förskolan Bergatrollet så var det i början av COVID-19-pandemin. Eftersom jag själv var COVID-19-forskare var jag lite orolig i början. Men jag tycker att det var väldigt fint skött och bra anpassningar gjorda av förskolan. Det var viktigt för mig att barnen inte blev rädda för pandemin utan snarare behandlade den med mod samt med disciplin och lärande. Vi får information från Rektor som innehåller både rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och förskolans anpassade situation för att undvika ett utbrott på förskolan, samt upprepade påminnelser från lärarna. Pedagogiken anpassade sig också, exempelvis att och hur man ska tvätta händerna och hur man ska hälsa på sina kompisar etc.

Hur är det att komma till och från förskolan?

Det är väldigt enkelt för oss eftersom det ligger under vår lägenhet. För dem som pendlar så är det bara två minuter från busshållplatsen.

Har du några råd till föräldrar som håller på att välja förskola? Vad ska de ha i åtanke, vad tycker du är viktigast när du väljer en förskola för ditt barn?

Jag tycker att det är viktigt att föräldern känner att barnet är trygg i skolmiljön och att barnet känner sig hemma och välkomnat av sina lärare. Bra kommunikation är viktigt. Lärarna måste veta vad som händer med barnet och ha ett öppet samtal med föräldrarna efter behov eller tvärtom. Det är alltid glädjande för oss att prata med lärarna och få information då och då.

Finns det något du vill berätta för mig som jag har glömt att fråga 🙂?

Vi vill tacka pedagogerna på Bamsebo och Bergatrollet förskola på Dibber Sverige, för att de tar hand om vårt barn och förbereder honom för nästa steg i livet.

Om du skulle beskriva din förskola i tre ord, vilka ord skulle du välja?
Tillgiven, ansvarsfull och omtänksam