Välkommen till

Dibber Norra Strandskolan

Kärleksbacken 3, Sollentuna, Sverige

Välkommen på öppet hus!

Vi har öppet hus onsdagen den 22 januari, varmt välkommen att besöka vår skola.

  • Kl 18 samlas vi i matsalen för allmän information om vår skola
  • Vi delar sedan upp oss på olika stadier och beskriver vår verksamhet

Om oss

Vi har ett av världens viktigaste jobb - att ta ansvar för ditt barn i tio år. Hos oss kan eleverna utvecklas hela vägen från förskoleklass till årskurs 9.

Vi är den lilla skolan där alla känner varandra, vilket skapar trygghet, gemenskap och en god stämning under hela skolgången. Vår vision är att skapa en skola som ger lust till lärande och utveckling i ett demokratiskt samhälle. För att uppnå detta vill vi skapa en jagstärkande atmosfär där både elever och personal blir och känner sig sedda. Hos oss har alla lika värde och ska bemötas med respekt.

Norra Strandskolan är nyrenoverad och ligger vackert belägen i Sollentuna, precis vid Norrvikens strand med fina grönområden omkring. Vi har fräscha lokaler med egen slöjd-, musik- och bildsal, idrottshall samt ett mindre skolbibliotek. Här finns en rymlig skolgård med lekplats, fotbollsplan och naturområden, vilket ger möjlighet till lek, rörelse, friluftsliv, utepedagogik, naturstudier och skapande verksamhet i skolans närhet.

Vår pedagogik

På Norra Strandskolan rustar vi eleverna inför framtiden genom att varje elevs kunskapsutveckling står i fokus. Vi utgår från att alla elever vill och kan utvecklas utifrån olika förutsättningar och behov. Vi är aktiva, ställer höga krav och ger samtidigt mycket stöd till varje individ.

Kunskap, kreativitet och omtänksamhet är våra ledord för att skapa en skola i framkant där vi utvecklar elevernas olika förmågor i genomtänkta lärmiljöer och med modern teknik. Aktiviteter och nyförvärvade kunskaper integreras och fördjupas när barn och elever ges tillgång till upplevelsebaserad inlärning i både inomhus- och utomhusmiljö.

Vi arbetar för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Eleverna ska känna att skolan är meningsfull, begriplig och hanterbar. En framgångsrik skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna i ett livsperspektiv.

Samtalsklimatet på skolan skall vara öppet, tillåtande och respektfullt. De vuxna visar omsorg samtidigt som de sätter gränser och agerar om något händer. Ingen elev ska känna sig otrygg, utsatt eller ensam. Trygghet och trivsel utgör en stabil grogrund för inlärning, därför utgår vi från en gemensam värdegrund som aktivt odlar det klimat, det bemötande och den miljö vi önskar på skolan.

Vårt arbetssätt kännetecknas av ett gott samarbete mellan pedagoger, mellan pedagoger och elever och mellan skola och hem. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för våra elever att lyckas i sin utbildning.

Vår förskoleklass

Norra Strandskolans förskoleklass ger ditt barn en mjuk och trygg övergång från förskola till grundskola. Det är ett värdefullt år där barnen vistas i skolans miljö och med hjälp av ett lustfyllt lärande får närma sig skolans värld. För att alla ska känna sig trygga har förskoleklassen egen lunchtid och egna raster under första terminen. Under andra terminen utökas successivt barnens gemenskap med övriga skolan och skolkamrater.

Barnen får genom lek träna på att lyssna, ta hänsyn och ansvar, utveckla tillit till sin egen förmåga samt ta tillvara på sin nyfikenhet och lust att lära. Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning.

Förskoleklassens verksamhet pågår mellan kl 8.10-13.00 och övergår sedan i fritidshemsverksamhet, dit även förskoleklasspersonalen följer med. Båda verksamheterna bedrivs i samma lokaler.

Vår fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten består av två avdelningar, Björken för årskurs F-1 och Eken för årskurs 2-4.

Under årskurs F-3 arbetar vi helintegrerat skola-fritids för att skapa en sammanhängande lärmiljö för eleven. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolans verksamhet. Här stimuleras elevernas utveckling och lärande ihop med en meningsfull fritid och en utvidgad social förståelse för andra. I vår verksamhet stimuleras elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom utforskande och praktiska arbetssätt samt daglig möjlighet till lek och rörelse.

Vi lägger stor vikt vid att utveckla goda kamratrelationer där barnen känner tillhörighet och trygghet i gruppen.

Skolval och antagning

Vår skola tar emot nya elever i augusti varje år, men även i mån av plats under terminens gång. Vi tar in elever utifrån två principer; syskonförtur och kötid.

Har du frågor om skolvalet och antagning? Kontakta gärna Lillemor Johansson på 070-184 98 21 eller maila till [email protected].


Den lilla skolan med det stora hjärtat - personal

Tack för ert stora engagemang! - förälder

Bästa lärarna! - elev

Dokument från Dibber