Välkommen till

Dibber Flottiljen skola

Vaktgränd 2-8, Täby, Sverige

Från och med hösten 2020 kommer vi tyvärr att lägga ner skol-och fritidshemsverksamheten på Flottiljens skola på grund av för litet elevunderlag.


Vi har tittat på närområdet för att se hur antal barn utvecklas framöver och konkurrensen från närliggande skolor. Sammantaget ser vi inte att förutsättningarna ändras inom en rimlig framtid vilket gör att vi har fattat beslutet om nedläggning.


Det arbete som utförts och den kvalitet som uppnåtts på skolan och fritidshemmet imponerar och det är med sorg i hjärtat som beslutet tagits.


Vi kommer inte att lämna Flottiljens lokaler, där kommer två av våra andra verksamheter att flytta in.

Om oss

På Flottiljen skola möts du av en engagerad personalgrupp och en ledning som tillsammans vill skapa de bästa förutsättningarna för att ditt barn ska nå sina mål.

Skolmiljön är lugn och trivsam med nyrenoverade lokaler i en inspirerande omgivning med skog och vatten inpå knuten. Här finns de bästa förutsättningarna för att bedriva utomhuspedagogik. Pedagogerna använder naturen som klassrum för att ge tillfälle till rörelse och fysiska aktiviteter som stödjer lärandet.

Vår pedagogik

Relationskompetens och trygghet är hörnstenar i vår verksamhet. Det finns ett tydligt forskningsstöd för att relationen mellan elev och pedagog är en viktig del för ett framgångsrikt lärande och utveckling. Vi arbetar aktivt för att skapa förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare. Vi strävar efter att alla elever, och också vårdnadshavare, ska känna sig sedda, att de är betydelsefulla för verksamheten och att de blir lyssnade på.

Flottiljen har en helhetssyn på elevens dag där lärare och fritidspersonal tillsammans planerar och organiserar för att stödja lärandet på bästa sätt. Eleverna möter samma pedagoger under hela dagen från det att de lämnas vid grinden tills de hämtas på eftermiddagen. Genom det nära samarbetet mellan skola och fritids skapas en samsyn hos pedagogerna kring förhållningssätt och arbetssätt vilket ger trygghet för elever och vårdnadshavare.

Pedagogerna på skola och fritids har ett formativt förhållningssätt. Undervisningen utgår alltid från var eleven idag är i sina förmågor och i sin utveckling. När detta kartlagts lägger pedagogerna upp sin undervisning och arbetar tillsammans med eleven kring nästa kunskapsmål och stöttar eleven på vägen mot målen. Detta förhållningssätt är enligt forskning det som ger störst effekt på utveckling och lärande, vilket vi också ser på elevernas resultat.

Vi är en digitaliserad skola där vi arbetar med egna iPads redan från förskoleklass. Hos oss är syftet med att arbeta med digitala lärverktyg att:

  • stödja pedagogiken
  • underlätta kommunikation och samarbete mellan elev, pedagog och hem
  • bidra till ett elevaktivt arbetssätt
  • ha en stöttade funktion för de elever som behöver extra stöd
  • ha en utmanande funktion för de elever som behöver extra stimulans och utmaningar

På Flottiljen står eleven i centrum. Det vi gör, det gör vi utifrån elevens bästa, och det genomsyrar hela verksamheten!


Fler kontaktuppgifter

Fritidshemmet: 073-384 02 50

Expedition: tis-fre 076 317 99 19

Skolsköterska Maria Knowles: 076-317 99 19 eller [email protected] (måndagar 8-16)

All annan personal nås via mail på fö[email protected]

Dokument från Dibber