Välkommen till

Dibber Capellaskolan

Kanslihusgränd 8, Täby, Sverige

Välkomna till Capellaskolan!

Capellaskolan har verkat i Täby sedan 1996. Vi vänder oss i första hand till elever med tal/språksvårigheter, autismspektrumstörning, Aspergers syndrom och andra neuropsykiatriska tillstånd. Vi har även särskola som är integrerad i den vanliga verksamheten.Vårt mål är att öka barnens förmåga till lärande, kommunikation och självständighet.

Skolan ligger i Hägernäs Strand i Täby. Skolan är omgiven av vacker natur och utsikt över Askrikefjärden. Lokaler och inredning är en del av det pedagogiska konceptet men integrering av olika aktiviteter sker i externa lokaler som till exempel i idrotten som vi har i F2-hallen.

Flytt (200 meter) till nyrenoverade lokaler

Inför läsår 20/21 kommer vi på Capellaskolan flytta vår verksamhet till Flottiljen skolas lokaler. Denna byggnad ligger ca 200 meter från var vi är idag. Röda krysset är de nya lokalerna.

Just nu pågår planering med arkitekt för att kunna få till bra lokaler för våra elever och vår personal.

Planen är att flytten ska vara klar till skolstart i augusti men, om det blir förseningar har vi möjlighet att stanna kvar här fram till att flytt är möjlig.

Capellaskolan kommer som nu, dela byggnad med Flottiljens förskola. Vi ser fram emot nya skollokaler med en fin skolgård.


Vår pedagogik

Vårt arbetssätt utgörs av ett lågaffektivt bemötande och en visuell tydliggörande pedagogik. Vi anpassar undervisningen utifrån varje elevs förutsättningar. AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) och digitala verktyg är en naturlig del av undervisningen.

Vi arbetar utifrån ett helhetspedagogiskt koncept och tar emot elever från olika kommuner från förskoleklass till årskurs 9.

Vi arbetar med små elevgrupper och har en hög personaltäthet. Kring den enskilde eleven sker en kontinuerlig samverkan mellan skolan och hemmet. Personalen består av speciallärare, lärare och elevassistenter. Vidare finns det ett elevvårdsteam bestående av rektor, skolsköterska, kurator och speciallärare. Skolläkare, skolsköterska och psykolog anlitas via Täby kommuns skolhälsa.

Skolan följer Lgr 11 och arbetar både med kursplaner för grundskola och grundsärskola och styrs av de nationella målen. Betyg och omdömen ges utifrån de nationella målen.

Vi erbjuder också integrerad skolbarnsomsorg tills barnen fyllt 12 år. För barn 13 år och äldre finns LSS fritidstillsyn efter skoldagens slut med heldagsverksamhet under lovdagar.

Finansiering sker genom kommunbidrag och skolan är avgiftsfri för eleverna. Avgift för skolbarnsomsorg tas ut av hemkommunen.

Dokument från Dibber