Om Runborg förskola

Välkomna till oss!

Runborgs förskola ligger i ett område med fornlämningar från Vikingatiden, vilket har gett inspiration till avdelningsnamnen ”Hugin och Munin” och ”Mimer”. Hugin och Munin är namnen på Odens två korpar och betyder Tanken och Minnet. Mimer är en vis gud som bevakar vishetens källa. Dessa namn passar bra till vår verksamhet då vi lägger grunden till barnens lärande.

Organisation och arbetssätt

På Runborgs förskola arbetar vi utifrån en traditionell förskolepedagogik där vi utgår från barnens intresse och nyfikenhet. Vi pedagoger är medforskande i lek och lärande tillsammans med barnen. Under en dag har vi en fin balans mellan omsorg, utveckling och lärande för att ge barnen de bästa förutsättningarna. Vi har spontana undervisningstillfällen som uppstår i interaktionen med barnen, planerade undervisningstillfällen, fri lek samt vila. I den fria leken bearbetar barnen de saker de upplevt och de erfarenheter de får och det sker ett lärande i samspelet mellan barnen.

Vi är en liten förskola som samarbetar mycket mellan avdelningarna. Vi har en gemensam gård och vårt mål är att barnen ska känna sig trygg med all personal på förskolan.

På avdelningarna Hugin och Munin samarbetar vi ofta. Under planerade undervisningstillfällen kan grupperna ibland delas upp i tre mindre grupper för att barnen lättare ska få möjlighet att få sin röst hörd samt för att vi pedagoger ska kunna bemöta och fånga upp barnens intressen, nyfikenhet och kunnande utifrån just dennes behov och förutsättningar.

På avdelningen Mimer har vi valt att arbeta i helgrupp för att på bästa sätt tillgodose de yngsta barnens behov av omsorg. Vårt fokus är att introducera de yngsta barnen i den nya världen på förskolan. Detta gör vi genom att arbeta med rutiner, trygghet, att förstå sammanhanget och få barnet att känna en ”vi-känsla” och genom att skapa positiva erfarenheter av förskolan. Vi utmanar till självständighet och därmed läggs grunden för fortsatta erövringar av kunskaper och erfarenheter. Det sker i ett nära samarbete med Er föräldrar med fokus på närhet, känsla och utveckling.

Vårt värdegrundsarbete

På Runborgs förskola arbetar vi medvetet med Dibbers värdegrundsplattform som vi också kallar Hjärtekulturen. Målet är att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ. Vid terminsstart arbetar samtliga avdelningar med tema värdegrund. Där lyfter vi bland annat vår likabehandlingsplan som visar hur vi arbetar främjande och förebyggande kring trygghet och trivsel. I detta arbete får barnen till exempel möta olika dilemman som pedagoger och barn sedan tillsammans hittar lösningar på. Vi ser ett stort värde i detta arbete då våra barn utvecklar nödvändiga färdigheter inför kommande utmaningar i förskola och i livet.

Vår utemiljö

Gården delas av alla barnen och bjuder in till olika typer av lekar och utforskande. Vi har en stor kulle på gården som nyttjas på olika sätt beroende på årstid. Under vintertid är det en perfekt pulkabacke medan den under vår och sommar inbjuder till springlekar, rulla ner för, rulla rockringar, hoppa i rockringar och så vidare. Gården erbjuder också sandlåda, gungor och stora altaner som barnen har gjort till ”bandyplan”, stora gräsytor, en båt, rutschkana med klättervägg samt en lekstuga.

Vi har också en fantastisk närmiljö med en skog runt knuten och närhet till olika parker. Skogen nyttjar vi ofta i vår undervisning. Barnen har själva delat in skogen i olika delar som alla har fått sitt eget namn som följer med från år till år. Vi har till exempel Skrotskogen, Kråkvinken, Kråkberget, Trolltrappan, Hugin och Munin-bo, Myrbacken och Pinnskogen. I filmklippet på första sidan får ni en större inblick i varför dessa ställen har fått sina namn(kommer inom kort).

Delaktighet och inflytande

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för på olika sätt ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Vårt mål är att barnen ska uppleva att det är barnet själv som skapar sin dag. Lek och rörelse är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och skapa förståelse och mening i det som sker och därmed ett av våra viktigaste arbetssätt. Vi utformar våra läromiljöer utefter behov och intressen, vilket betyder att dessa är under ständig process. Detta är barnens arena.

Samverkan förskola och hem

För oss är samverkan mellan förskola och hem en stor och väldigt viktig pusselbit för att skapa de bästa förutsättningarna för omsorg, lärande och utveckling. Vi vill att det ska finnas en tydlighet i dialogen med Er vårdnadshavare. Ni är alltid varmt välkomna med frågor och funderingar kring verksamheten eller Ert barn.

Unikum

Vi använder oss av två digitala plattformar i vårt arbete på förskolan. Den ena är Unikum, som är vår kommunikationskanal med er vårdnadshavare. Där skickas all information från förskolan och förskolans rektorer ut och vi lägger upp planeringar samt lärloggar, både för enskilda barn och för hela barngruppen.

Vi erbjuder två utvecklingssamtal per läsår, ett på höstterminen och ett på vårterminen. Dokumentation kring samtalen sker i Unikum. Som vårdnadshavare kan ni ta del av underlaget kring ert barns utveckling och lärande och förbereda er inför samtalet i vårdnadshavarens del i Unikum.

Den andra digitala plattformen är Tempus där ni som vårdnadshavare lägger in barnens schema, ledighet, sjukfrånvaro och så vidare.

Välkommen med en ansökan till oss!