Om Runborg förskola

Välkomna till oss!

Runborgs förskola ligger i ett område med fornlämningar från Vikingatiden, vilket har gett inspiration till avdelningsnamnen ”Hugin” och ”Munin”. Hugin och Munin är namnen på Odens två korpar och betyder Tanken och Minnet. Namn passar bra till vår verksamhet då vi lägger grunden till barnens lärande.

Organisation och arbetssätt

På Runborgs förskola utgår vi från barnens intresse och nyfikenhet. Vi pedagoger är medforskande i lek och lärande tillsammans med barnen. Under en dag har vi en fin balans mellan omsorg, utveckling och lärande för att ge barnen de bästa förutsättningarna. Vi har spontana undervisningstillfällen som uppstår i interaktionen med barnen, planerade undervisningstillfällen, fri lek samt vila. I den fria leken bearbetar barnen det de upplevt och de erfarenheter de fått. Allt sker i ett lärande i samspel mellan barnen.

Vi är en liten förskola som samarbetar mycket mellan avdelningarna. Vi har en gemensam gård och vi arbetar tillsammans vid öppningar och stängningar. Vårt mål är att barnen ska känna sig trygga med all personal på förskolan.

Naturkoncept

På förskolan använder vi naturen som arena för lek och lärande. Barn utforskar och lär hela tiden och skapar goda relationer i samspel med andra barn och vuxna. ​ Vi lär av det vi känner, erfar, upplever och ser runt omkring oss. Barn och vuxna skapar tillsammans med naturmaterial och använder naturen som utgångspunkt för estetiska uttryck. ​

Skogen är en underbar plats för barnen att leka fritt i och utforska. Den stimulerar även barnens fantasi på ett fantastiskt sätt. I leken sker utveckling och lärande och det är upp till oss pedagoger att fånga lärandet, att utmana och vara medforskande. Att bygga koja är ett exempel på ett sätt att arbeta med rumsuppfattning, bygg och konstruktion. Även mängd och matematik kan vävas in i ett kojbygge; hur många pinnar tror ni att vi behöver för att det ska bli vindtätt?

Naturpedagogiken pågår inte bara i skog och mark utan också precis utanför vår dörr på vår fina gård. Även våra innemiljöer är inspirerade av naturen så att utforskandet kan fortsätta när vi går in.

Syfte med naturkoncept på förskolan:

  • att barn och vuxna i förskolan ska ges möjlighet att uppleva att kontakt med naturen ger ny glädje, energi och god sammanhållning i gruppen.​
  • att den friska luften, dagsljuset och aktiviteten ska påverkar barnen på ett positivt sätt.​
  • att barn som tidigt upplever glädjen över att vara på utflykt kommer få ett gott förhållande till naturen som kommer att prägla dem genom hela livet. ​
  • att med engagerade och nyfikna vuxna främja att barnen utvecklar en naturglädje som de tar med sig resten av livet.​

Vår lärvän Ute-Ugo

En av Dibbers lärvänner, Ute-Ugo kommer gärna och hälsar på barnen på Runborg eller följer med på en utflykt. Han vill att barnen ska få många goda naturupplevelser, lek och erfarenheter som utvecklar ett fint och respektfullt förhållande till naturen. Ute-Ugo vill också att barnen ska
få utforska, utforska, experimentera hur naturfenomen uppstår och hänger ihop.

På Runborg förskola får alla barn möjlighet att vara ute varje dag.

Vårt värdegrundsarbete

På Runborgs förskola arbetar vi medvetet med Dibbers värdegrundsplattform som vi också kallar Hjärtekulturen. Målet är att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ. Vid terminsstart arbetar samtliga avdelningar med tema värdegrund. Där lyfter vi bland annat vår likabehandlingsplan som visar hur vi arbetar främjande och förebyggande kring trygghet och trivsel. I arbetet får barnen till exempel möta olika dilemman som pedagoger och barn sedan tillsammans hittar lösningar på. Vi ser ett stort värde i detta arbete då våra barn utvecklar nödvändiga färdigheter inför kommande utmaningar i förskola och i livet.

Vår utemiljö

Gården delas av alla barnen och bjuder in till olika typer av lekar och utforskande. Vi har en stor kulle på gården som nyttjas på olika sätt beroende på årstid. Under vintertid är det en perfekt pulkabacke medan den under vår och sommar inbjuder till springlekar, rulla ner för, rulla rockringar, hoppa i rockringar och så vidare. Gården erbjuder också sandlåda, gungor och stora altaner som barnen har gjort till ”bandyplan”, stora gräsytor, en båt, rutschkana med klättervägg samt en lekstuga.

Vi har också en fantastisk närmiljö med en skog runt knuten och närhet till olika parker. Skogen nyttjar vi ofta i vår undervisning. Barnen har själva delat in skogen i olika delar som alla har fått sitt eget namn som följer med från år till år. Vi har till exempel Skrotskogen, Kråkvinken, Kråkberget, Trolltrappan, Hugin och Munin-bo, Myrbacken och Pinnskogen.

Delaktighet och inflytande

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva ger uttryck för på olika sätt ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Vårt mål är att barnen ska uppleva att det är barnet själv som skapar sin dag. Lek och rörelse är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och skapa förståelse och mening i det som sker och därmed ett av våra viktigaste arbetssätt. Vi utformar våra lärmiljöer utefter behov och intressen, vilket betyder att de är i ständig process. Detta är barnens arena.

Samverkan förskola och hem

För oss är samverkan mellan förskola och hem en stor och väldigt viktig pusselbit för att skapa de bästa förutsättningarna för omsorg, lärande och utveckling. Vi vill att det ska finnas en tydlighet i dialogen med Er vårdnadshavare. Ni är alltid varmt välkomna med frågor och funderingar kring verksamheten eller Ert barn.

Unikum

Vi använder oss av två digitala plattformar i vårt arbete på förskolan. Den ena är Unikum, som är vår kommunikationskanal med er vårdnadshavare. Där skickas all information från förskolan och förskolans rektorer ut och vi lägger upp planeringar samt lärloggar, både för enskilda barn och för hela barngruppen.

Vi erbjuder två utvecklingssamtal per läsår, ett på höstterminen och ett på vårterminen. Dokumentation kring samtalen sker i Unikum. Som vårdnadshavare kan ni ta del av underlaget kring ert barns utveckling och lärande och förbereda er inför samtalet i vårdnadshavarens del i Unikum.

Den andra digitala plattformen är Tempus där ni som vårdnadshavare lägger in barnens schema, ledighet, sjukfrånvaro och så vidare.

Välkommen med en ansökan till oss!