Vår profil på Knyttebo förskola

”Ut & Njut”

Utevistelse är viktigt för oss, ur flera aspekter. Vår filosofi Ut & Njut syftar till att barn lär sig i olika miljöer och i olika situationer.

Upplevelsebaserat och situationsanpassat lärande är viktiga ledord för oss.

Utevistelse bidrar även med mycket ur en hälsosynpunkt, vi håller oss friskare och vi känner att vi får energi av att få vara ute och röra på oss. För oss är det också viktigt att utevistelsen är njutbar där vi får möjligheter att möta nya spännande upplevelser.

Knyttebo arbetar med Mulle, ett koncept från Friluftsfrämjandet där fokus ligger på att skapa förutsättningar för barnen att ta del av allt fantastiskt som naturen har att erbjuda. Barnen på Knyttebo får ta del av olika möten med naturen – årstidsskiftningar, allemansrätten, kunskap om naturen, tillagning av mat ute och självklart alla de motoriska lärtillfällen som blir en del av vardagen.

Mulle ger barn i alla åldrar något värdefullt att ta med sig i livet. Läs gärna mer på https://www.friluftsframjandet…


Dibbers värdegrundsarbete i förskolan – hjärtekultur

I förskolans läroplan står: ”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”

I vårt arbete med att förverkliga läroplanens uppdrag tar vi stöd av våra sju lärvänner och ett program som vi kallar Hjärtekultur. Hjärtekultur är centralt i vårt pedagogiska arbete med barnen, i vår personalpolitik och i mötet med föräldrar och andra samarbetspartners. 

Hjärtekultur handlar om att stärka barns känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygga som individer. Hjärtekulturen på Dibber är en  viktig del av den inlärningsmiljö som varje enskilt barn möter varje dag hos oss. Utveckling, lek och lärande, hälsa och trivsel är ett resultat av en bra inlärningsmiljö. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.