Elever i grundsärskolans rätt

Elever i grundsärskolan har rätt till förstklassig undervisning i en kommunikativ miljö!

Dibber Rullen särskola

På Dibber Rullen särskola går elever som har måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning i kombination med fysiska flerfunktionsnedsättningar. Eleverna läser enligt grundsärskolans läroplan, inriktning ämnesområden. De flesta av Rullens elever är preverbala, vilket innebär att de inte ännu har ett utvecklat verbalt språk. Dagens läroplan vilar på en sociokulturell kunskapssyn, i vilken lärande antas ske genom deltagande i kommunikativa/språkliga miljöer och sammanhang. Under mina drygt åtta år som speciallärare på Rullen har jag läst, funderat, diskuterat och tillsammans med arbetslaget prövat mig fram i hur vi kan utforma lärandemiljön på ett sätt som gör att våra elever upplever att de är delaktiga i en språklig miljö.

Hur kan Rullens preverbala elever delta i de språkliga kontexter de behöver för att lära, då de ännu inte har ett verbalt språk?

Enligt våra kursplaner behöver vi i grundsärskolans ämnesområden använda kommunikationsverktyg och symboler i kommunikationen med eleverna. Den AKK, alternativ kompletterande kommunikation, som de flesta känner till är teckenspråk eller tecken som stöd. På Rullen saknar de flesta eleverna de fysiska förutsättningarna som en behöver för att kunna utföra en mängd olika tecken. Eleverna har till exempel utmaningar med spasticitet eller har andra fysiska flerfunktionsnedsättningar. För att ge våra elever möjlighet att kommunicera har vi valt PODD (Pragmatisk Organisation Dynamisk Display) som AKK. PODD är en slags kommunikationsbok som bygger på symboler där ett val leder vidare till nya val med symboler. Det är ett användbart kommunikationssätt för alla personer med kommunikativ funktionsnedsättning oavsett ålder eller fysisk förutsättning. Alla kan prata ”PODD:iska” och PODD finns i både pappers-format och i digitalt format.

Forskning visar att elevers delaktighet hänger samman med den relation som eleven har till sin lärare och arbetslag, något som blir särskilt tydligt i förhållande till Rullens elevgrupp. Inom särskolan finns en tradition av en-till-en-undervisning och att eleverna främst har relationer med vuxna. Den lärandemiljö som eleverna möter på Rullen ser annorlunda ut! Genom att vi alla (elever och medarbetare) pratar ”PODD:iska” erbjuder vi eleverna att vara delaktiga i sitt lärande och utveckla sitt lärande i relationer till både skolkamrater (horisontella relationer) och vuxna (vertikala relationer). Daniel Östlunds forskning i grundsärskolan visar just att både vertikala och horisontella relationer är essentiella för elevernas lärande. På Rullen lägger vi upp vår undervisning utifrån ovanstående kunskap och fokuserar på lärande i grupp och av varandra. Detta för att vi vill öka möjligheten till delaktighet under lektionerna för eleverna, vilket kommer öka möjligheten till delaktighet i samhället, minska isolering och öka elevernas livskvalité, nu och i framtiden.

Några vinster med den kommunikativa miljö vi skapat på Rullen:

  • Möjliggör lärande i elevens proximala utvecklingszon.
  • Eleverna kan berätta vad de har på hjärtat och bli förstådda av både klasskamrater och vuxna!
  • Ökar delaktigheten för eleverna eftersom de lättare kan påverka sin lärandemiljö och sin situation.
  • Minskar problemskapande beteende – elever som kan uttrycka sig och blir förstådda upplever minskad frustration.
  • Rullens medarbetare förstår eleverna i mycket större utsträckning, vilket har bidragit till att vi medarbetare känner oss tryggare.

Rullens elever befinner sig alla i en komplex kommunikationssituation. Genom vårt arbete med att skapa en kommunikativ miljö kan varje elev få ta del av den undervisning hen har rätt till: undervisning som erbjuder mening, skapar lust att lära, kommunicera och vara delaktig!

Vid pennan,

Eva S. Savilahti, speciallärare med inriktning utvecklingsstörning, förstelärare Dibber Rullen.