Dibber Särskolor – en skola för alla

…och en kvalitetsmodell för världen.

Betraktelser av en stolt rektor i särskolan


Alla elever har rätt till en god utbildning, det är en fras som jag både har hört, läst om och diskuterat åtskilliga gånger under alla mina år som lärare. Vad innebär det för mig, för vår verksamhet och för Dibbers Skolor?

Patricia Larsson har arbetat i Dibber Rullen Särskola sedan 4 år tillbaka. Hennes bakgrund är lärare inom matematik, fysik och teknik i grundskolans senare år och gymnasiet som lärare i 12 år.

Kommunikation är ett tydligt fokus

Särskolan är ännu en liten del av Dibbers utbildningsutbud. Jag är numer rektor för båda särskolorna i Dibber Rullen och Snäckbacken Särskola, båda med elever med måttlig till svår utvecklingsstörning. Alla eleverna läser grundsärskolan med inriktning ämnesområden. På båda särskolorna har vi valt kommunikation som ett tydligt fokus. På Dibber Rullen har vi valt PODD, ett kommunikationsverktyg som ger alla eleverna möjligheter till ett språk utifrån sin nivå. På Snäckbacken finns både tecken som stöd och bildkommunikation. När våra elever går ut grundsärskolan är de en individ med största möjliga självförtroende som mår bra i sin kropp och kan säga vad hen vill till vem som helst när som helst!

Särskolan har nationellt en tradition av ett fokus på en omsorgskultur vilket styrks i rådande forskning av både Daniel Östlund (2012) och Skolinspektionen (2019), och det är en syn av särskolan vi vill vara med att förändra. Eleverna i grundsärskolans ämnesområden behöver lära sig i en meningsfull och kommunikativ kontext där de har möjlighet till att kommunicera och samspela med klasskamrater. Då går vi från en omvårdnadskultur till en kultur med ett tydligt lärandefokus!

För att kunna påverka utbildningen för elever som läser enligt särskolan med inriktning ämnesområden krävs mål, utvärderingar, analys med struktur, och för att förändra krävs mod och uthållighet. Det handlar om att bygga goda relationer och se varje elev inom elevens proximala utvecklingszon, dvs där eleven befinner sig just nu, få feedback från dig som vårdnadshavare och ge rätt förutsättningar till våra medarbetare att bli excellenta i sitt yrke.

Genom allas delaktighet och inflytande, så väl elevers, medarbetares och vårdnadshavares, kommer Dibber särskolor att utvecklas till en skola för alla och en kvalitetsmodell för världen.

En skola som kan påverka utbildningen för elever som läser enligt läroplanen med inriktning ämnesområden både lokalt och nationellt. För att bidra till en likvärdig skola anser jag att värdeorden utveckling, närvaro och flexibilitet är viktiga värderingar för att lyckas, då får vi världens viktigaste värden att växa!

Genom närvaro och flexibilitet skapas en kultur där individerna kan växa, utvecklas och lära av varandra i en miljö där det finns ett genuint intresse av allt som pågår i verksamheten.

”Möjlighetisera” är ett bra uttryck

Möjlighetisera är därför ett väldigt bra uttryck. I skolan är det vår uppgift att möjlighetisera kunskaperna så att våra elever får möjlighetisera i sin vardag och verklighet.

Det finns så många möjligheter och val att göra. Möjligheter att säga ”ja” eller ”nej”. Möjligheter att lära sig nya saker i en meningserbjudande kontext. Möjligheter att uttrycka sina tankar och möjligheter att förmedla vad man vill göra.

Det är min uppgift som rektor att göra det möjligt för lärarna att möjlighetisera. Det är våra lärares uppgift att tillsammans med särskolans elevassistenter som gör det möjligt för alla våra elever att möjlighetisera.

Alla våra elever lär oss varje dag vad vi behöver veta för att för att möjlighetisera utbildningen så varje elev får möjlighet att få en utbildning som ställer höga förväntningar men med rimliga krav.

Alla elever har rätt att få en utbildning, och alla elever har rätt att få en bra utbildning, oavsett funktionsnedsättning.

Jag är stolt över att jag tog det där steget för 4 år sedan och tackade ja till uppdraget att bli rektor i särskolan, jag vill påverka utbildningen nationellt och internationellt så att alla elever oavsett funktionsnedsättning, lätt som svår, får en likvärdig utbildning som ger eleverna en meningsfull vardag. Utvecklingsresan att Dibbers Särskolor är en kvalitetsmodell för världen har bara börjat!

Patricia Larsson, stolt rektor i särskolan.


Lär känna Particia Larsson, rektor på Dibber särskola

· Berätta ditt namn, lite om din bakgrund och vad du arbetar med.

Jag heter Patricia Larsson och arbetar som rektor för Dibber Rullen och Dibber Snäckabacke Särskola. Jag har arbetat som rektor sedan 2017, de två senaste åren inom Dibber efter att Dibber Rullen blev en del av Dibber våren 2019. Jag är utbildad lärare inom matematik, teknik och fysik inom grundskolans senare år och gymnasiet. Min erfarenhet av särskolan med elever med måttlig till svår utvecklingsstörning var väldigt begränsad både teoretisk och praktiskt innan jag tog uppdraget som rektor. Skolformerna är dock det samma, det gäller bara att bryta ner lektionerna till ett meningsfullt lärande för eleverna i en meningsfull kontext, och på elevernas nivå. Just nu går jag även sista året på Rektorsutbildningen vid Uppsala Universitet. Ett spännande sista år med fokus på skolledarskap!

· Tänk tillbaka, varför valde du att arbeta på Dibber?

Dibber har en ett tydligt lärandefokus och lever efter devisen att ”Alla barn kan”. Dibbers värdegrund bygger på att ge alla barn och ungdomar de bästa förutsättningarna att utvecklas utifrån sina förmågor, där våra elever befinner sig just nu. Att få vara en del av utvecklingsresan till att få vara med och påverka skolutveckling, både i det vardagliga men också med visionen nationellt och internationellt bidrar till känslan att var en del i det som spelar roll på riktigt. Närheten till alla led i organisationen gör att jag tillsammans med särskolans medarbetare har

möjlighet att påverka våra elevers framtid, och det är en häftig upplevelse och som skapar motivation!

· Berätta om dina särskolor, vad är du extra stolt över i dag?

Inom särskolan finns en lång historia av en omvårdnadskultur och att inte ha tillräckligt höga förväntningar på vad vår elevgrupp kan lära sig. Att lyckas vända till en kultur där lärande och utbildning står i fokus genom att lyfta in undervisning som vilar på forskning och beprövad erfarenhet ser jag ger stora skillnader i elevernas utveckling. Våra elever kan och visar för oss varje dag vad de specifikt behöver för att vi vuxna ska bli ännu bättre på att ge eleverna rätt förutsättningar för lärande. Att vi lyckas ge eleverna en hög utbildning i en kommunicerande och trygg miljö, det är jag otroligt stolt över att kunna bidra med tillsammans med medarbetarna.

· Varför tycker du att man ska välja Dibber skola för sitt barn?

Alla barn har rätt att gå i en skola med ett stort utbildningsfokus där varje medarbetare inom skolan ser ditt barn, ger ditt barn utmaningar och motiverar ditt barn att utvecklas till att bli den bästa versionen av dem. Det ska var vara roligt att gå till skolan, en plats där du kan lära dig massor och en plats där medarbetarna trivs så de kan lära dig massor av kunskaper!

· Vad tror du är viktigt med en särskola ur era elevers perspektiv?

Trygghet och en förmåga på att tro att eleverna kan lära sig det som förväntas att de ska lära sig. Det har vi sett gör stor skillnad för eleverna. När vi ser att en elev kan kommunicera med sin omgivning då vet vi att vi har lyckats!

· Vad tror du är viktigt med en särskola ur era vårdnadshavares perspektiv?

En tydlig och rak kommunikationen med dig som vårdnadshavare är en viktig framgångsfaktor. Delaktighet och transparens där du kan följa ditt barns utveckling men även bidra med feedback till att utveckla skolan tror jag också är viktiga framgångsfaktorer. Vi ska ha höga förväntningar på elevernas förmåga att utvecklas och rimliga krav.

Gå gärna in och titta på våra social medier så får du en glimt av våra verksamheter under skoldagen!

Dibber Rullens Instagram
Dibber Rullens YouTube
Snäckbacken Instagram

Läs mer på särskolornas hemsidor