Vår pedagogik

Vårt mål är att våra skolor och fritidshem ska ha en pedagogik som ligger i framkant och som ger varje elever de bästa förutsättningarna för att kunna leva och fungera i ett framtida samhälle.

Våra skolor och fritidshem arbetar utifrån följande prioriterade områden;

Kunskaper och förmågor

Alla elever ska få maximala möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, men minst E i alla ämnen.

Dibbers elever ska ha landets högsta meritvärden för att kunna påverka och välja inför framtida yrkesval.

Kollektiv intelligens

Alla elever ska utveckla sin förmåga att se sina och andras styrkor för att tillsammans kunna lösa komplexa frågor tillsammans.

Hälsofrämjande arbete

Dibbers skolor och fritidshem har ett aktivt och förebyggande hälsofröämjande arbete för att alla ska kunna utvecklas och känna tillit till sig själv som person, samt ha goda relationer till andra.

Kreativitet och innovation

Alla elever ska ges möjligheter att utveckla sina kreativa och innovativa förmågor genom att utforska med alla sina sinnen inom alla ämnen.

Programmering är en viktig del i vårt arbete för att förbereda eleverna förmågor och förståelse inför framtiden.

Meningsfullt och lustfyllt lärande

Alla elever ska känna sig motiverade och utmanade i sitt lärande. Att veta varför man ska lära sig och hur man använder kunskap och färdigheter i verkligheten är en viktig del i detta arbete. De ska utmanas att utveckla sina intellektuella och kreativa strategier, kunskaper och färdigheter.

Relationskompetens

Att fungera tillsammans med andra är en viktig förmåga i vårt samhälle. Varje elev ska ges rika tillfällen till att träna på sin relationskompetens utifrån Dibbers progressionstrappa.

Tydliga strukturer

Vi har tydliga strukturer för undervisning och lärande, i skolan och på fritids, vilket skapar trygghet och tillgänglighet så att eleverna kan lägga kraft på att utvecklas och lära mer.

Stimulerande lärmiljöer inne och ute

Lärmiljöerna ska vara stimulerande och bidra positivt till elevers lärande och utveckling samt kreativitet och innovation