Vår profil på Kubikskolan

Vår pedagogik – samhället behöver naturvetare

Samhället behöver naturvetare. På Kubikskolan fokuserar vi därför på matematik och naturvetenskap samtidigt som du utvecklar förmågan att tänka kreativt. Här lägger vi grunden för fortsatta studier och en bra framtid, inte bara genom teoretiska kunskaper utan även genom att stärka din förmåga till kommunikation, kreativitet och ledarskap.


Kort om pedagogik

Pedagogiska metoder är de pedagogiska tekniker som används för att skapa förutsättningar för lärande. Det sätt som undervisningen är arrangerad på brukar kallas en undervisningsmetod. Med undervisningsmetod avses det sätt på vilket lärarens och elevernas interaktion arrangerats.

Under slutet av 1900-talet riktades intresset inom pedagogiken i hög grad på elevens lärande. I de svenska läroplanerna kom detta till uttryck i att läraren betecknades som en handledare. Intresset riktades snarare på arbetssätt än på undervisningsmetoder, ex: Självständigt lärande, ledda studier och receptivt lärande.